Seadusandlik vastutus

Teatavasti järgneb igale tegevusele tagajärg. Kui tegemist on ebaseadusliku tegevusega, siis järgneb sellele seadusest tulenev karistus. Paraku on nii, et seaduse mittetundmine ei vabasta vastutusest, seega on oluline, et noored inimesed mõistaksid, et nende tegudel on tagajärjed. Järgnevalt seadusest tulenevad tagajärjed, mis on seotud nutiseadmete väärkasutamisega.

Väljavõtteid Eesti Vabariigi Karistusseadustikust:

§156 Sõnumisaladuse rikkumine
Kirjavahetuse ja sidevahendi abil edastatud sõnumisaladuse rikkumise eest karistatakse rahalise karistusega.
Näide: kui inimene loeb kellegi teise e-kirju ning avalikustab nende sisu ka kolmandatele osapooltele.

§ 1571 Delikaatsete isikuandmete ebaseaduslik avaldamine
Isikuandmete kaitse seaduse §4 alusel delikaatsed isikuandmed on:

1) poliitilisi vaateid, usulisi ja maailmavaatelisi veendumusi kirjeldavad andmed, välja arvatud andmed seadusega ettenähtud korras registreeritud eraõiguslike juriidiliste isikute liikmeks olemise kohta;
2) etnilist päritolu ja rassilist kuuluvust kirjeldavad andmed;
3) andmed terviseseisundi või puude kohta;
4) andmed pärilikkuse informatsiooni kohta;
5) biomeetrilised andmed (eelkõige sõrmejälje-, peopesajälje- ja silmaiirisekujutis ning geeniandmed);
6) andmed seksuaalelu kohta;
7) andmed ametiühingu liikmelisuse kohta;
8) andmed süüteo toimepanemise või selle ohvriks langemise kohta enne avalikku kohtuistungit või õigusrikkumise asjas otsuse langetamist või asja menetluse lõpetamist.


Delikaatsete isikuandmete ebaseadusliku avalikustamise, andmetele juurdepääsu võimaldamise või andmete edastamise eest omakasu eesmärgil või kui sellega on tekitatud oluline kahju teise isiku seadusega kaitstud õigustele või huvidele – karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

§ 1572 Teise isiku identiteedi ebaseaduslik kasutamine
Teist isikut tuvastavate või tuvastada võimaldavate isikuandmete tema nõusolekuta edastamise, nendele juurdepääsu võimaldamise või nende kasutamise eest eesmärgiga luua teise isikuna esinemise teel temast teadvalt ebaõige ettekujutus, kui sellega on tekitatud kahju teise isiku seadusega kaitstud õigustele või huvidele, või varjata kuritegu – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

Näide: kui noored loovad õpetajale (või mõnele teisele isikule) ilma tema loata Facebooki konto. Ka teise isiku nime alt postituse tegemist käsitletakse selle sätte all.

§179 Lapseealise seksuaalne ahvatlemine
Nooremale kui neljateistaastasele isikule pornograafilise teose või selle reproduktsiooni üleandmise, näitamise või muul viisil teadvalt kättesaadavaks tegemise või sellise isiku nähes suguühendusse astumise või muul viisil teadvalt tema seksuaalse ahvatlemise eest – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

§199 Vargus
Võõra vallasasja äravõtmise eest selle ebaseadusliku omastamise eesmärgil – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
Näide: võetakse salaja sõbra telefon ning enam tagasi ei anta.

§201 Omastamine
Valduses oleva võõra vallasasja või isikule usaldatud muu võõra vara ebaseaduslikult enda või kolmanda isiku kasuks pööramise eest – karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.
Näide: jäetakse sõbralt korraks laenuks saadud telefon tagastamata.

§208 Nuhkvara, pahavara ja arvutiviiruse levitamine
Nuhkvara, pahavara või arvutiviiruse levitamise eest –karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

§209 Kelmus
Varalise kasu saamise eest tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel –karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
Näide: öeldakse sõbrale, et helistan korra emale, aga tegelikult laetakse endale suure hulga SOL punkte Rate.ee kontole.

§213 Arvutikelmus
Varalise kasu saamise eest arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise, muutmise, kustutamise, rikkumise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel –karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

§215 Asja omavoliline kasutamine
Võõra vallasasja omavolilise ajutise kasutamise eest –karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.
Näide: tehakse sõbra teadmata tema telefonilt suurel hulgal kõnesid, mängitakse mänge jms

§217 Arvutisüsteemi ebaseaduslik kasutamine
Arvutisüsteemile ebaseadusliku juurdepääsu eest koodi, salasõna või muu kaitsevahendi kõrvaldamise või vältimise teel karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
Näide: murtakse lahti kellegi mobiiltelefoni parool ja seeläbi pääsetakse ligi sealolevatele asjadele.

§284 Kaitsekoodide üleandmine
Arvuti, arvutisüsteemi või arvutivõrgu kaitsekoodide ebaseadusliku üleandmise eest, kui see on toime pandud omakasu eesmärgil ja kui sellega on tekitatud oluline kahju või põhjustatud muu raske tagajärg, –karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

Mõtlemiseks
  1. Grupp õpilasi tegid ühe õpilase andmetega Facebooki konto. Reaalsetest andmetest kasutasid vaid õpilase täisnime ja kooli, kus õpilane õpib. Kas ja millise kuriteoga on tegemist? Ja milline on karistus?
  2. Õpilane Andri laenas oma nutitelefoni teisele õpilasele Rasmusele, sest Rasmus ütles, et ta peab kiiresti oma emale helistama. Rasmus ei andnud enam Andrile telefoni tagasi. Millise kuriteoga on tegemist ja milline on karistus?